بیس بال سیستان و بلوچستان

8 بهمن 1395 - 21:46
در پی برنامه های انجمن بیس بال و سافت بال در توسعه کمی و کیفی این رشته در سراسر کشور
در اولین مرحله، طرح استعداد یابی در هنرستان تربیت بدنی زاهدان در میان 174 دانش آموز برگزار گردید
طرح و تولید : ایران دروپال